Bescheidenheid

David Wilkerson voorspelt periodiek met gezag het Einde van de Wereld. Sterke troef is zijn direct contact met God. Het duiden van de tekenen des tijds wordt door meer aanzeggers van het eind der tijden gedaan; dat overtuigt minder.

Ook preekt Wilkerson overvloedig. Zijn predikingen draaien om enkele kernthema´s. De noodzaak van volledige gehoorzaamheid aan God. De belofte van betere tijden als je God vertrouwt en be- dankt juist als je God’s opstelling niet snapt of alles erg tegenzit. En de noodzaak (en dus de mogelijkheid) van volledige aansturing van je dagelijks leven door de Heilige Geest.

IJdelheid, nederigheid en gevoel van eigenwaarde
De keuze voor dit laatste, voor bewuste afhankelijkheid, noemt Wilkerson nederigheid. Een goed Christen verlaat zich op God, voert God’s bevelen uit en accepteert wat op zijn of haar pad komt. Wat Vader doet, is immers goed.

Tegengestelde van nederigheid is zelfvergroting, ijdelheid, ver- waandheid.

Trots, d.w.z. gevoel van eigenwaarde, is wat anders. Ook een ne- derig persoon heeft gevoel van eigenwaarde: “Een nederig persoon is niet iemand die slecht over zichzelf denkt, een persoon die zijn/ haar hoofd laat hangen en zegt “Ik ben niets” “.

Vooroordelen
Wilkerson vindt Christenen met een andere geloofsopvatting dan de zijne verwaand, vooral Christenen die willen nadenken en in gesprek willen:

Het is onmogelijk om deze persoon [iemand die zelf denkt] iets te leren, omdat hij het “allemaal al weet”. Hij luistert misschien wel naar iemand die meer autoriteit of kennis heeft dan hijzelf – maar niet naar iemand waar- van hij denkt dat deze minder is dan hijzelf.

Jules de Corte, zelfdenkend Christen die
behoorlijk zeker
weinig meent te weten

Als Wilkerson bot vangt bij zo’n “zelfdenkend” Christen, als deze Wilkerson’s betoog niet meteen overtuigend vindt, dan is dat – volgens Wilkerson – omdat die Christen Wilkerson minder vindt.

Dit oordeel komt uit de lucht vallen. Wilkerson geeft geen argu- menten. Het lijkt echter een standpunt dat moeilijk vol te houden is.

  • Was wat Wilkerson beweert waar, dan moest iedereen zich elk moment door ieder ander laten overtuigen, op straffe van verwaand genoemd worden.
  • Iemand’s betoog niet overtuigend vinden is niet perse min- achtend, je laten overtuigen niet perse respectvol (je kunt bijvoorbeeld uit angst voor de gevolgen een autoritair per- soon niet durven tegenspreken).
  • Het is mogelijk dat Wilkerson het weleens bij het rechte eind heeft, maar hij kan zich ook weleens vergissen.
  • Als iemand de mening van Wilkerson in een bepaald geval niet overneemt (niet wil “leren”, zoals Wilkerson het noemt), kan dat zijn omdat hij/zij daar goede redenen voor heeft.
  • Wilkerson onderscheidt niet tussen deskundigheid (‘hij is een autoriteit op het gebied van virussen’) en positionele macht (‘hij is een autoritaire chef’), als basis van een ander overtui- gen.
  • Wilkerson heeft het alleen over ‘luisteren’ (“Hij luistert mis- schien wel naar iemand die meer autoriteit of kennis heeft dan hijzelf”). Luisteren is niet hetzelfde als overtuigd wor- den, overtuigd worden niet hetzelfde als begrijpen.

Wilkerson’s ‘dingen aannemen op gezag van een autoriteit’ is één van de manieren waarop mensen van mening kunnen veranderen. Het blaffen van een superieur (overtuigen door machtsuitoefe- ning) reken ik niet tot het eigenlijke overtuigen, net zo min als het opportunistisch overnemen van de mening van een meerdere om iets van hem of haar gedaan te krijgen.

blaffende superieur

Wilkerson’s negatief oordeel over mensen die dingen onderzoeken (‘zelf denken’) wordt niet overtuigend beargumenteerd en wijst op bevooroordeeldheid.

Ruis op het kanaal
Wilkerson lijkt ‘zelf denken’ op te vatten als door God heenpraten terwijl deze iets wil vertellen. Dit is mijn interpretatie. Wilkerson doet slechts enkele stellige beweringen:

Geen enkel woord dat een trots [daarmee bedoelt Wil- kerson: zelfdenkend] persoon ontvangt [onduidelijk is: van wie] is van God! Het is onmogelijk voor hem om een rechtvaardig oordeel te vellen – het is onmogelijk voor hem om Gods gedachten te spreken – omdat de Heilige Geest niet in hem aanwezig is om getuige te zijn van de waarheid.

Geeft Wilkerson dan geen enkel argument voor deze vergaande conclusies? Nu ja, hij vervolgt met een vers uit Spreuken: “Een weg die recht lijkt, kan toch naar de dood leiden” (Spreuken 14:12)”. Maar dit citaat kan ieder Christen gebruiken om een ander Christen in een kwaad daglicht te stellen. Het toont vooral hoe overtuigd David Wilkerson van zijn eigen gelijk is.

God trotseren
Wilkerson vat ‘zelf denken’ daarnaast op als een onafhankelijk- heidsverklaring ten opzichte van God:

Met de beweringen in de eerste bullet zullen velen – als zij niet geïntimideerd door Wilkerson zijn 😉 – instemmen.

Voor de bewering in de tweede bullet wordt wederom geen argu- ment aangedragen. Een oprecht zoeken naar God, al is het een worsteling, met inbegrip van het God een tijd ‘kwijt zijn’, overtuigt niet minder, als al niet meer, dan het geestloze ja-knikken van een Wilkersonchristen.

Wilkerson’s onbeholpen gebruik van zijn verstand toont aan dat vrijwillig afzien van het gebruik niet perse tot het heil leidt.

God als beste vriend
Hoe komt Wilkerson aan al die zekerheid over wat God bedoelt en wil (“Wat ik eigenlijk hier wil zeggen is – God wil de volledige con- trole – geef het aan Hem“)? Een virusdeskundige weet veel van virussen, weet een theoloog of dominee net zo veel van God? En hoe dan?

Wilkerson schermt vaak met zijn nauwe contact met de Heer. Die deelt hem in een persoonlijk onderhoud het nodige mee. Ook voert Wilkerson vaak kleine bijbelstukjes op als argument voor bewe- ringen. Hij interpreteert de Bijbel. Ook hier schermt Wilkerson vaak met zijn nauwe banden met God. De Heilige Geest zou hem de juiste uitleg hebben meegedeeld. In beide gevallen gebruikt Wilkerson een argument op gezag: iets is waar “omdat God het zegt”.

Soms komt Wilkerson met aanvechtbare interpretaties. Dan laat de Heilige Geest het afweten en behoedt hem niet voor onbegrij- pelijk georakel.

de kunst der Bijbelinterpretatie, een orthodoxe introductie

Bescheidenheid
Iedereen weet dat mensen vele meningen hebben. Ook kan ieder- een met geringe moeite vaststellen dat op elk moment van de his- torie meerdere mensen claimen het standpunt van God te ver- woorden en vervolgens onderling verschillende standpunten ver- kondigen. Sluit men uit dat God zichzelf tegenspreekt, dan ver- gissen enkele of zelfs alle sprekers-namens-God zich.

Dat zou tot bescheidenheid kunnen en misschien moeten nopen. Vele Christenen matigen zich dan ook niet aan namens God te spreken, in het bijzonder “zelfdenkende” Christenen niet. Je zou dat een vorm van nederigheid kunnen noemen.

IJdelheid
Er zijn ook stelliger typen. Misschien heeft u ze weleens gehoord of gezien: mensen die kalm maar beslist uitleggen dat de moderne wetenschap het bestaan van God weerlegt. De feiten wijzen uit dat de kans van Zijn of Haar bestaan nihil is. God is “een hypothese die niet nodig is”, een “zinledige term”.

Die sprekers slaan zich daarbij niet op de borst. Men buigt zich nederig voor de waarheid.

Ook binnen de kerk heb je zulke mensen. Sommige dominees of gelovigen beweren met grote stelligheid dat geloven zus moet en bepaalde kwesties zo liggen. Men buigt nederig het hoofd voor Gods woord.

Moralisten met een gevoel voor menselijke ondeugd hebben deze houding ontmaskerd als een vorm van ijdelheid. Sprekers ontken- nen de eigen subjectiviteit en claimen woordvoerder namens de objectiviteit te zijn, of die nu “God” of “Werkelijkheid” heet. Histo- risch gezien volgt de wetenschappelijke variant op de religieuze, die in de priester het basismodel heeft geleverd.

In beide gevallen is nederigheid vermomde ijdelheid. Heeft u mijn betoog tot dusver zorvuldig gevolgd, dan zult u niet verrast zijn over mijn conclusie: David Wilkerson is een ijdeltuit, en geen autoriteit maar autoritair.

buikspreker/buikspreekpop van God

priester en God
wetenschapper en Waarheid

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2009/09/08/ijdelheid-der-ijdelheden/trackback/

%d bloggers liken dit: