Spannende verhalen

David Wilkerson verrijkt Gods woord.

Bent u ongelovig of David Wilkerson-volgeling? Dan mist u toch wat. Neem Job. Eeuwenlang heeft het denken over God, goed en kwaad zich aan zijn geschiedenis gescherpt. Ook psychologisch en literair heeft met name het Oude Testament het nodige te bieden, bijvoorbeeld in het verhaal van koning Saul en legeraanvoerder David:

Alle veldtochten die David in opdracht van Saul ondernam, bracht hij tot een goed einde. Daarom benoemde Saul hem tot legeraanvoerder, met instemming van de soldaten en ook van de hovelingen.

Bij de intocht van het leger, toen David terugkeerde van zijn overwinning op de Filistijn, liepen in alle steden van Israël de vrouwen zingend en dansend uit om koning Saul feestelijk in te halen met muziek van tamboerijnen en rinkelbellen. Opgetogen zongen ze:

‘Saul versloeg ze bij duizenden,
David bij tienduizenden.’

Saul ergerde zich aan dit lied en werd woedend: ‘David geven ze er tienduizenden en mij maar duizenden. Nog even en ze geven hem het koningschap!’ Vanaf die dag begon Saul David te wantrouwen.

De volgende dag werd Saul opnieuw overmand door een kwade geest van God. Hij liep als een razende door het huis, met zijn speer in de hand, terwijl David zoals gewoonlijk op de lier tokkelde. ‘Ik spies die jongen aan de wand!’ riep Saul uit. Hij wierp zijn speer, maar David kon hem tot tweemaal toe ontwijken. Toen begon Saul bang te worden voor David, omdat hij merkte dat de HEER hem verlaten had en David bijstond. Hij wilde David niet meer in zijn buurt hebben en stelde hem aan als bevelhebber over een eenheid van duizend man.

Aan het hoofd van zijn troepen ondernam David ver- schillende veldtochten, en hij bracht ze alle tot een goed einde omdat de HEER hem bijstond. Toen Saul zag dat David slaagde in alles wat hij ondernam, werd hij nog banger voor hem. Maar verder droeg iedereen in Israël en Juda David op handen, omdat hij hen steeds opnieuw aanvoerde in hun veldtochten.

Toen zei Saul tegen David: ‘Hier is mijn oudste dochter Merab. Ik bied je haar als vrouw aan, op voorwaarde dat je in mijn dienst je heldhaftigheid blijft tonen en voor de HEER ten strijde trekt’ – want hij dacht bij zichzelf: Ik hoef hem niet zelf om het leven te brengen, laten de Filistijnen dat maar doen. David antwoordde: ‘Wie ben ik en wat heeft mijn familie, de verwanten van mijn vader, in Israël te betekenen, dat ik een schoonzoon van de koning mag worden?’ 

Toen de dag was aangebroken dat Merab, de dochter van Saul, met David in het huwelijk zou treden, werd ze uitgehuwelijkt aan Adriël uit Mechola. Ondertussen was Sauls dochter Michal op David verliefd geworden. Saul hoorde hiervan en het kwam hem goed uit. Ik bied hem Michal als vrouw aan, dacht hij. Als hij zich door dat aanbod laat verlokken, kunnen de Filistijnen hem om het leven brengen. Tegen David zei hij: ‘Je kunt alsnog mijn schoonzoon worden, door met mijn tweede dochter te trouwen.’ En hij droeg zijn hovelingen op: ‘Gaan jullie eens met David praten en zeg hem dan: “Zie je wel dat de koning op je gesteld is? En al zijn dienaren mogen je graag. Grijp dus je kans om de schoonzoon van de koning te worden.”’ 

Sauls hovelingen brachten deze woorden aan David over, maar hij antwoordde: ‘Jullie denken zeker dat het zo eenvoudig is om schoonzoon van de koning te worden. Ik ben anders maar een arm en eenvoudig man.’ Toen ze aan Saul vertelden wat David gezegd had, zei hij: ‘Zeg tegen David dat de koning niet aan een bruidsprijs hecht en dat hij genoegen neemt met de voorhuiden van honderd Filistijnen, als wraak op zijn vijanden.’ Het was zijn bedoeling dat David op die manier zou sneuvelen in de strijd tegen de Filistijnen. 

De hovelingen brachten Sauls woorden aan David over, en die stemde er toen mee in om schoonzoon van de koning te worden. Nog binnen de termijn voldeed hij aan de gestelde voorwaarde. Hij rukte met zijn troepen uit en doodde tweehonderd Filistijnen. Hun voorhuiden nam hij mee om ze aan de koning af te dragen. Het waren er meer dan genoeg om de hand van de koningsdochter te verwerven, en Saul gaf hem zijn dochter Michal tot vrouw.

Uit dit alles maakte Saul op dat de HEER David bijstond. Bovendien had zijn dochter Michal David lief. Zijn angst voor David nam nog toe, en van toen af was hij Davids aartsvijand. En telkens als de Filistijnse vorsten een aanval op Israël ondernamen, streed David met meer succes tegen hen dan enig andere bevelhebber van Saul. Zo oogstte hij steeds meer roem.

Een spannend religieus verhaal. Religieus? Ja, hoewel Gods rol hier erg toegeschreven blijft. David, de populaire legeraanvoerder, wint niet door strategisch inzicht, inspirerend leiderschap, betere wapens, meer manschappen of een gezonde dosis geluk. Nee, ‘de HEER staat David bij’. Ook de koning ziet het zo. Zijn speer mist David: daar moet de HEER wel achter zitten.

Rare kostganger
David Wilkerson, hevig man Gods, licht vandaag de boven vetgedrukte regel uit het verhaal van Saul en David en brandt vervolgens los in een betoog dat de haren te berge doet rijzen. Het gaat over de duivel:

Satan benijdt en is het meest bang voor hen die met God in gebed zijn geweest, en vastbesloten zijn om op te staan en de strijd aan te gaan in geloof. Satan is zelfs bang van een klein leger dat omgord is met geloof voor een gevecht. Hij krimpt ineens voor diegene die op hun voeten staan en er klaar voor staan om weerstand te bieden. En omdat hij u vreest, is hij er op uit om uw strijdlust af te laten nemen.

De duivel doet dit door te proberen uw gedachten te laten overstromen met verslagen, afleidende en helse gedachten die wantrouwen tegen God opwekken en vraagtekens zetten bij Zijn kracht. Hij zal het in uw gedachten en geest uitschreeuwen “Het heeft geen zin meer om te strijden, jij bent veel te zwak door al je persoonlijke worstelingen. Je zult nooit maar dan ook nooit overwinnaar zijn. De krachten van de hel zijn veel te sterk om te overwinnen. Dus je kunt net zo goed lekker achterover blijven zitten, je hoeft je niet meer zo druk te maken over de strijd”.

Dit is allemaal afleiding! Satan’s complete strategie is er op gericht om uw ogen af te houden van de overwinning aan het kruis! Hij wil dat u uw focus richt op uw zwakheden, uw zonden, uw tekortkomingen – en dat is waarom hij een vergrootglas wil houden op uw huidige problemen en lijden. Hij wil u laten geloven dat u niet sterk genoeg bent om door te zetten.

Het lijkt me dat een het ‘in uw gedachten uitschreeuwende’ Satan zijn doel voorbijschiet en ontmaskerd wordt. Ook denk ik dat Satan meer kans van slagen heeft met proberen twijfel te wekken aan Gods bestaan dan door het vuur op te poken onder beuzelkwesties als ‘Is Gods tegenkracht wel opgewassen tegen Satan nu ik zelf zwak ben door mijn worstelingen’. Zal een Christen dáárvan nu ’s nachts wakker liggen? Maar laat ik afzien van verdere pogingen bij David Wilkerson een overtuigende redenering aan te treffen.

Met zulke tekstverkrachting is het echter begrijpelijk dat welopgevoede mensen zich van het geloof afwenden en sceptici zich in hun scepsis bevestigd voelen.

De verschillen tussen Bijbelverhaal en Wilkerson:

Bijbel: God staat David bij en         Wilkerson: duivel staat Saul bij
verlaat Saul                                        (misleidt hem zoals hij dat ook
                                                             Wilkersons volgelingen doet)
Bijbel: een kwade geest van God    Wilkerson: de duivel
Bijbel: Saul is bang voor David       Wilkerson: de duivel-in-Saul
                                                              is bang voor David
Bijbel: Saul is bang omdat David    Wilkerson: de duivel is bang
Gods steun heeft                               omdat David een sterk geloof
                                                              heeft
Bijbel: een kwade geest van God     Wilkerson: de duivel
zet Saul aan tot razernij en               schreeuwt het uit in het hoofd
speerwerpen                                        van Saul en is uit op                                                                                 geloofstwijfel

Het blijft merkwaardig te zien hoe Wilkerson een personage dat in het verhaal niet voorkomt tot hoofdrolspeler bombardeert, en aan het bestaande personage, de ‘kwade geest van God’, in diens bescheiden, welomschreven rol voorbijgaat. Gisteren deed hij hetzelfde.

Voor een gehoorzaam Christen is David Wilkerson behoorlijk ongehoorzaam. Hij zet 1 Samuel 18 naar zijn hand, zo weinig dienstbaar voor een dienaar Gods!

Ik stel voor dat David Wilkerson zich beraadt op zijn toekomst: de Bijbelstudie serieus oppakken of Stephen King naar de kroon steken. Beide kan ook – maar niet doen alsof dingen uit je duim zuigen religie is.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/02/09/spannende-verhalen/trackback/

%d bloggers liken dit: