Onrustzaaier

Babylonische spraakverwarring door Nederlandse David Wilkerson-volgelingen legt bijl aan de wortel van geloofs- zekerheid.

Het moest er eens van komen: vandaag plaatst David Wilkerson zijn religieuze column van een half jaar terug opnieuw.

Op het veranderen van een enkele onvoltooid tegenwoordige in een onvoltooid verleden tijd na, en het schrappen van twee slotali- nea’s en één “in essentie” (“This is just what David is saying in Psalm 21, in essence“), is de tekst hetzelfde.

Ook de inhoud blijft door de veranderingen onberoerd. De essentie kun je, als meest abstracte stukje tekst, het gemakkelijkst missen.

Op zich pleit niets tegen het meermalen voordragen van een preek. Je stelt zo meer gelovigen in staat kennis te nemen van je geïnspireerde boodschap. Vroeger hielden dominees dezelfde preek in wel drie, vier verschillende kerken.

Maar de wereld is veranderd. Internet is gekomen. Tegenwoordig blijft de dominee thuis en reist de preek door de kabel. Hij komt in de huiskamer van ontelbare gelovigen, twijfelende gelovigen, goo- gelende andersgelovigen en dwalenden in het algemeen.

Gods genade en internet hebben David Wilkerson veel gebracht: een wereldkerk! Nog nooit bereikte hij zoveel mensen. Maar elk voordeel heeft zijn nadeel: herhaling van een preek is niet meer nodig. Er is maar één wereldkerk. David Wilkerson heeft al een maximumbereik.

internetkerk met wereldbereik

Dus zal het nu wel on line reacties regenen van teleurgestelde gelo- vigen. “Dit preekte u kortgeleden nog! U denkt toch niet dat alles bij ons het ene oor in, het andere oor uit gaat?”.

Maar dat baart me nog het minste zorgen. Een ander, minder on- schuldig probleem is veel urgenter: Babylonische spraakverwar- ring, paalrot van de essentie, aantasting van Gods overgeleverde Woord, meer in het bijzonder: het Nieuwe Testament.

De Neder-Amerikaanse vertaler van Wilkerson’s devoties beli- chaamt dit kwaad (als we het zo moeten noemen). Mogen de ver- ontrustende feiten voor zichzelf spreken! Gun uzelf een blik op de twee vertalingen van Wilkerson’s column, die van een half jaar terug en die van vandaag. Heeft u ze gelezen? Bent u geschrokken van de verschillen?

Eén Woord Gods, maar welk een wonderbaarlijke vermenigvuldi- ging!

 • “Verder heeft het bijna altijd iets te maken met vreugde” te- genover “In bijna alle gevallen betekent het iets van plezier”
 • “Jesaja laat ons een tipje van de sluier zien met betrekking tot dit soort vreugde” tegenover “Jesaja geeft ons ook een glimp van deze vorm van de voldoening die God haalt uit”
 • “God die anticipeert op een nood om hier ruim voor tijd in te voorzien” tegenover “die God haalt uit het van te voren tref- fen van voorzieningen”
 • “(Psalm 21:4)” tegenover “(Psalm 21:3)”
 • “tegemoet treden betekent hier” tegenover “God treed ons tegemoet, de betekenis hiervan in bijbelse zin is dat”
 • “te voorzien, vooraf voldoen, een schuld betalen nog voordat dit verschuldigd is” tegenover “van te voren voorziet nog voordat Hij aan een schuld te wijden is”
 • “een fantastisch beeld” tegenover “een geweldig beeld”
 • “Hij verlangt er blijkbaar zo naar” tegenover “Hij is er zo op gebrand”
 • “staat zo klaar om Zijn goedertierenheid over onze levens uit te storten” tegenover “staat helemaal klaar om onze levens te vervullen met Zijn liefdevolle genade”
 • “dat Hij niet eens kan wachten totdat wij Hem onze noden vertellen” tegenover “dat Hij niet eens kan wachten tot we Hem onze verlangens aan Hem vertelt hebben”
 • “Dus springt Hij in” tegenover “God komt ons tegemoet”
 • “handelt voor ons uit genade, barmhartigheid en liefde” tegenover “handelt uit barmhartigheid en genade naar ons”
 • “En dit voor Hem het opperste genot” tegenover “en dat brengt Hem vreugde”
 • [Bijbeltekstvertaling!] “u stort uw zegeningen en goedertie- renheid uit” tegenover “U giet uw zegeningen en liefde uit over mij
 • [Bijbeltekstvertaling!] “En U biedt zoveel meer dan ik ook kan bedenken of vragen” tegenover “En u schenkt zelfs meer dan dat ik ooit zou kunnen vragen”.
 • “David verwijst hier naar enkele ontzagwekkende werken die God verricht had voor hem” tegenover “David refereert hier naar een geweldig werk die God in de geestelijke wereld voor hem verricht heeft”
 • “Het was iets waardoor David de overwinning kreeg” tegen- over “Het is iets wat David overwinning gaf”
 • “een onuitspreekbare vreugde” tegenover “een onuitspreke- lijke vreugde in zijn hart”
 • “En God deed voorzag hier al in nog voordat David in gebed kon gaan om zijn hart uit te storten of zijn verzoek in te die- nen” tegenover “En God deed dit alles nog voordat David in gebed ging om zijn hart te luchten of zijn verzoek te uitten”
 • “Toen David eenmaal zijn hart uitstortte” tegenover “Toen David uiteindelijk zijn hart uitstorte bij de Heer”.
 • “David was al van overwinning verzekerd nog voordat hij in de buurt kwam van het slagveld” tegenover “David was van een overwinning verzekert nog voordat hij ten strijde trok”

Dat is het geloofsondermijnend verschijnsel, Babel in de borst van het Geloof: vervorming van de Ware Boodschap!

Is het de duivel of de tekortschietende menselijke constitutie? Is het een slaapstoornis of laakbaar gedrag van deze vaak slordige vertaler?

Wat het ook is, steeds treedt onzorgvuldigheid op, worden fouten gemaakt en eindigt men met een tekst die afwijkt van het origi- neel.

Een verwant verschijnsel is bekend uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek: vertel de eerste persoon in een kring een kort verhaal, en laat deze dit doorvertellen aan de persoon rechts van hem/ haar. Heeft het verhaal de cirkel doorlopen, dan blijkt het schrik- barend te verschillen van het origineel.

Ik moet u verontrusten: ook de Bijbel zit vol van dergelijke ver- schrijvingen. Het is het verbasterde Woord Gods! Het gaat daarbij minder om vertaalfouten – zoals bij de Neder-Amerikaanse Wil- kersonvertaler – en meer om fouten bij het overschrijven (die door latere overschrijvers worden gecorrigeerd met nieuwe fouten). Overschrijven gebeurde in de vroege Christelijke kerk met de hand, soms door mensen die nauwelijks konden schrijven, precies zoals de Amerikaans-Nederlandse Wilkersonvertaler het Nederlands nauwelijks beheerst – en zie het resultaat!

Onze Bijbel is gedeeltelijk het overschrijfsel van het overschrijfsel van een overschrijfsel. Het origineel moet als verloren gegaan worden beschouwd.

Bart Ehrman opent het duizelingwekkend
vergezicht van zich vergissende kopiïsten

Wie met zulke onzekerheid niet leven kan, moet terugvallen op het directe 1 op 1-contact met de HEER. Het is het laatste bolwerk in onzekere tijden.

laatste bolwerk

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/02/20/onrustzaaier/trackback/

%d bloggers liken dit: