Maakt u zich voldoende zorgen?

U zorgen maken of u wel goed gelooft bevordert de groei in genade.

De geestelijke stroming waarvan David Wilkerson, charismaticus met katholieke roots, voorganger en drijvende kracht is, heeft geen naam. Daarom muntte ik ooit ‘dumby (correcter was ge- weest: ‘dumbyisme‘), om deze loot aan de Christelijke stam van andere te kunnen onderscheiden.

Kenmerken zijn:

  • Vervanging van het ‘bemiddeld’ geloof van bijvoorbeeld de Heidelberger catechismus door direct Goddelijk onder- richt en Bijbellectuur met David Wilkerson als uitlegger.
  • Onderwerping als hoogste goed (in overeenstemming met David Wilkerson’s uitleg van de Bijbel, soms direct van ho- gerhand aan hem doorgegeven).

‘Dumby’ is samentrekking van ‘dummy’ en ‘zombie’. “Naast ge- dachteloosheid lijdt dit type Christen aan geestelijke bloedarmoe- de. En wanneer vaardig gemend, is het tot veel in staat“, oor- deelde ik.

David Wilkerson kan zich hierin vandaag gedeeltelijk vinden. On- derhouden zijn volgelingen hun geloof niet, dan zullen zij “uiteinde- lijk eindigen als een geestelijke zombie“, schrijft hij.

Vandaag behandelt Wilkerson een van de duizenden voorschrif- ten waaraan een dumby gehouden is: “Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid”.

Kwaadaardigheid is een geestelijke term, en Wilkerson geeft de betekenis daarom tastend weer: “een duivelse geest die vaak diep verborgen zit in het hart“. We weten dus niet wat we moeten (een duiveluitdrijver inschakelen? Een hartchirurg?).

Dit geldt niet voor alle geestelijke woorden. Zo noemt Wilkerson ‘getier’: “een hoop geluid met geen enkel doel”. Dit lijkt dus waar- neembaar door anderen en betrokkene zelf.

En ook met het uitbannen van kwaadaardigheid, bitterheid, gram- schap, toorn en gevloek uit het eigen leven valt het enigszins mee. U kunt dat doen door het te blijven proberen. Het is een proces, “een zaak van groei die tijd nodig heeft“. U kunt het vergelijken met de groei van een plant. Als plantengroei geen tijd nodig had, stond de volwassen plant er meteen.

Daarbij kan je groei in gehoorzaamheid sterk stimuleren door je te richten op anderen. Wilkerson wijst op de bijbelregels direct voor- afgaand aan de reeds aangehaalde: “zeg, waar het nodig is, iets op- bouwends, iets dat de mensen die u horen, goeddoet.

Dit geldt in het bijzonder mensen die u slecht behandelen. In de context van dit bijbelcitaat zijn dat medechristenen, bij overzet- ting naar deze actuele geloofspraktijk: mededumbies.

Wel is opbouwende taal gebonden aan eisen: 1. u moet er Gods volk mee kunnen opbouwen en 2. anderen er in genade mee kun- nen dienen.

Zo zijn er nog tal van andere geboden, bijvoorbeeld diegene ons opgelegd door de voorbeeldige levens van geestelijke reuzen. Geen dumby kan om hun voorbeeld en hoge standaard heen. Volgt u ze na – en u zult wel moeten voor behoud – dan is de volgende in- stelling ook de uwe:

1. u bent gericht op de dingen van boven
2. u bent vaak bezorgd
3. u bestuurt Gods woord
4. u bidt vaak en intens
5. u bent bezorgd over uw groei in genade
Culminatie van deze vijf is:
6. u draagt hiervan “goddelijke vrucht”.

Maar het werkelijk onderscheidend kenmerk van een geestelijke reus is het zevende en laatste:
7. u maakt zich grote zorgen om de groei in genade van een puur hart, waaruit een heilig gesprek groeit.

Zich zorgen maken over de eigen groei in genade bevordert de groei. Het is als wanneer een plant die bezorgd is of er wel vol- doende regen valt, regen naar zich toetrekt. Bezorgdheid is als een regendans, maar dan een die werkzaam is.

Die groei komt met de jaren. Dat kunnen vele jaren zijn. Deze ge- beurtenissen zijn deels geheimenis. De oude Wilkerson wekt de in- druk zelf nog een beginneling te zijn! Hij vraagt zijn vrouw en kin- deren vergiffenis voor zijn neiging tot gelijkhebberigheid:

Ik groei in genade als ik er voor kies te leven voor ande- ren en niet voor mezelf. Die groei in genade moet in mijn eigen huis beginnen door mijn vrouw en kinderen een aldoor toenemende mate van gelijkheid aan Christus te tonen. Mijn huis moet een proeftuin worden waar alle problemen, alle misverstanden worden overwonnen door mijn bereidheid om “mijn pogingen altijd gelijk te hebben” op te geven.

Maar dan blijken het zaken uit een ver verleden! Tegenwoordig is Wilkerson het tegendeel van een dwingeland:

Nooit “gelijk” te hoeven hebben heeft mij geholpen om als nooit tevoren te genieten van de kracht van Gods genade. Alle argumenten, alle zogenaamde “gelijken” verdwijnen wanneer we er naar op zoek zijn om an- deren te stichten in plaats van een of ander stom twistgesprek te winnen. [mijn cursivering; PP]

Een andere keer legt Wilkerson uit hoe hij zeker weet hierin gelijk te hebben. Dan vertelt hij ook hoe iemand te stichten zonder te weten of je zinnige dingen zegt.

Mogelijk bedoelt Wilkerson met dat laatste: laten we geen moor- den begaan in de naam van het religieus gelijk; laten we in het ui- terste geval agree to disagree. Mogelijk herhaalt hij de geschie- denis van de religieuze tolerantie.

Maar hij kan ook bedoelen: “Het menselijk begrip is feilbaar, we komen er nu niet uit. Laat de Heer ons het inzicht met de tijd ge- ven”. Een dergelijke bescheidenheid is echter niet te verenigen met het dumbyisme, dat een zeer besliste en zekere geloofsover- tuiging is en volledige gehoorzaamheid, geloof en vertrouwen eist.

Het zijn inconsistenties en conceptuele wespennesten die zorgen baren en zo de groei van genade bevorderen. De zekere weg naar de omvang van een geestelijke woudreus!

Het geloof is geen zaak van het verstand maar van het hart en, uiteindelijk, geloof. Het brengt zichzelf voort in almaar groeiende liefde tot de Heer.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2010/07/23/maakt-u-zich-voldoende-zorgen-of-bent-u-zeker-van-uzelf/trackback/

%d bloggers liken dit: