Een dapper, bezeten Christen

Geloof is krachtdadige vervoering. Als de Heilige Geest in u vaart, volgen dappere woorden en daden als vanzelf.

korte uitstorting

De ware erfgenamen van het geloof zijn kinderen. Argeloos spe- lend, arm van geest, boordevol doopwater, tarten zij de volwasse- nen met hun ‘verstand’. Nat achter de oren gewordt kinderen het Koninkrijk Gods!

Neem de apostelen, ferme kerels, werklui, jaren bij Jezus in de leer. Baatte het? Nee! Toen het erop aankwam, gaven ze niet thuis:

Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te sla- pen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in be- proeving komen; de geest is wel gewillig, maar het li- chaam is zwak.’ Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze be- ker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeid- heid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat ver- der en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerlin- gen en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars’.

Pas na Zijn dood toonden de apostelen Christenmoed. Petrus be- antwoordde, bijvoorbeeld, staande voor het hoogste Joods gezag, in wiens gelederen de verderfelijke Sadduceeën met hun kromme haakneuzen te vinden waren, onverveerd een strikvraag:

‘Leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat de- ze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Je- zus Christus uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggewor- pen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door nie- mand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’

Wat was met Petrus gebeurd? Vijf woordjes duiden het verschil tussen de Petrus voor en na de kruisdood aan: “Petrus antwoord- de, vervuld van de heilige Geest” [mijn cursivering, PP].

Petrus was ‘in the zone’. Niets kon hem stoppen, de Heilige Geest was in hem gevaren! Prediker David Wilkerson, zelf regelmatig vervuld van de Heilige Geest, weet hoe dat eraan toe gaat:

Handelingen 4:8 begint met “Toen zeide Petrus, ver- vuld met de heilige Geest …” en dit zegt mij dat hij niet een of andere lezing ging houden, het zou niet een rustig en gereserveerd praatje worden. Petrus was een man die vol was van Jezus, vol van de Heilige Geest”.

“Ik stel me zo voor dat Petrus bij zichzelf dacht “Kom schiet nou eens op en laat deze samenkomst beginnen. Geef me toegang tot de kansel en laat me m’n gang gaan. Ik heb een woord van God voor deze vergadering. Dank U Jezus dat U het mij toestaat om Uw Naam te verkon- digen aan deze mensen”.

Maar is Petrus’ betoog niet verstandelijk en vlak, vraagt u zich af? Nee! Het ontbreken van een uitroepteken in de Bijbel betekent nog niet dat Petrus een geestloze oplepelaar van dogma’s was! En ‘verstandelijk’? In het geloof zijn waarheden een gegeven, onom- stotelijk. Je verwondert je over je zegening, bent dankbaar maar staat er verder niet bij stil. Wat valt er nog meer over te zeggen dan dat het is zoals het is?

Petrus’ woorden zijn dan ook lofprijzing, een heel ander taalregis- ter dan dat van argumenteren. Een lofprijzing is uit de aard der zaak enthousiast!

Ook Wilkerson schrijft in vervoerde trant: “Hoe meer tijd iemand bestaat met Jezus, hoe meer die persoon als Christus wordt, in puurheid, heiligheid en liefde. Op zijn beurt produceert zijn pure wandelen een grote vrijmoedigheid voor God in hem“!

Verstand, wie geeft er een cent voor. Geen berg blaast het omver, geen pakje boter doorzeeft het met kogels van geloof! Maar wordt de Geest over u vaardig, dan schieten verterende tongen van vuur uit uw mond en fonteinen van spraakwater!

Stribbel niet langer tegen en laat Hem toe. Word ook dapper!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/02/11/een-dapper-bezeten-christen/trackback/

%d bloggers liken dit: