Laat God niet stilvallen in uw hoofd

Vandaag een heldere wenk hoe te controleren of u op de juiste koers zit.

Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is naar God te luisteren als Hij tegen u praat.

Het verbaast natuurlijk dat dit iemand nog moet worden uitgelegd. Zelfs een heiden beseft: als God tegen je praat, luister je. De heiden is alleen meer verbouwereerd en totaal overvallen, anders dan een Christen, die hierop voorbereid, en vaak hiermee vertrouwd is.

Dan zal de HEER zijn machtige stem laten horen” aldus Jesaja 30:30. De bekende ex-prediker David Wilkerson haalt het bijbelboek vandaag aan. Wilkerson citeert ook Petrus, om via hem het volume waarmee Gods tegenstrever spreekt onder uw aandacht te brengen: “uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw”.

Een valse start, mijns inziens. De profeet Jesaja bedoelt niet te zeggen dat God spreekt met een donderende bas maar dat God machtig is – zoals de aansluitende passage leert: “en laten zien hoe zijn arm neerkomt, in grimmige toorn: met een verterend vuur, met wolkbreuken, stortbuien en hagelstenen”.

God manifesteerde Zijn toorn in de vorm van natuurverschijnselen als stortbuien, hagelstenen en wolkbreuken. Zijn arm kwam niet letterlijk – gesteld dat God een arm heeft – op de ontspoorde Assyriërs neer. Daarvan is ook geen getuigenis opgetekend en zo’n wonderbaarlijk gebeuren zou zeker mondeling en uiteindelijk schriftelijk overgeleverd zijn.

Net zo verwijst het brullen van de duivel niet naar hoe hij klinkt maar naar zijn – mindere maar nog steeds aanzienlijke – macht.

leeuwen brullen om diverse redenen. Ze “zwerven”
niet “brullend rond”, zoals Petrus de duivel ziet doen

Een letterlijke opvatting verdraagt zich ook slecht met de bewezen verleiderscapaciteiten van de verzoeker. Van een brullende duivel zou iedere Christen de ‘influisteringen’ weerstaan. Zijn brul is voldoende waarschuwing om geen acht te slaan op zijn woorden, hoe verleidelijk of overtuigend ze inhoudelijk misschien ook zouden zijn, ondanks de afleidende en wellicht moeilijk verstaanbare voordracht.

God of duivel hoeven niet te schreeuwen om gehoord te worden. Ze hoeven geen aardse meters te overbruggen.

Kortom, onnodige afleiding van het zinnig punt dat Wilkerson wil maken: God (en duivel) spreken – maar wij moeten wel willen luisteren:

Hier is mijn punt: als satan zijn stem laat horen in deze laatste dagen (..), hoe veel belangrijker is het dan niet dat Gods volk de stem van hun Vader kent?

Het duurt vervolgens weer even voor Wilkerson zijn laatste punt maakt. Eerst wekt hij de indruk dat niemand van zijn lezers nog ooit de stem van God gehoord heeft (!) en probeert ons ervan te overtuigen dat God wel degelijk tegen ons praat.

Helaas voedt de wijze waarop hij dat doet de twijfel alleen maar. In de Bijbel komt het voor dat God spreekt, schrijft hij, al bij Adam en Eva; en Jezus bevestigt het in het Nieuwe Testament. Eenvoudiger was geweest te zeggen: “Maar dat hoef ik u niet uit te leggen. God praat tegen mij, tegen u, en, naar ik aanneem, tegen ieder godvrezend Christen”.

Dan komt Wilkerson ter zake: God spreekt – maar sommige mensen horen Hem niet, omdat ze niet van hun kwalijke gewoonten af willen:

Als u Gods stem wilt horen, dan moet u klaar zijn voor een zuivering en reiniging van uw ziel.

God kan praten als Brugmans, als u niet wilt luisteren, hoort u niets. Het is Oostindische doofheid – ZONDE (ik zeg het maar, voor het geval u zich hiervoor wéér Oostindisch doof wilt houden).

Dus als op dit moment in uw dagelijks leven Gods stem niet vaak genoeg opklinkt, koerst u af op een verkeerde afloop.

Ik hoop u hiermee enig houvast geboden te hebben, zonder daarbij te hebben hoeven brullen.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/08/19/laat-god-niet-stilvallen-in-uw-hoofd/trackback/

%d bloggers liken dit: