Naamsbekendheid plicht ware Christen

Het is moeilijk bescheiden te blijven, als je een goed Christen wilt zijn.

David Wilkerson, ex-prediker, varieert vaak enkele preken op dezelfde Bijbelregels. Daarbij schrikt – of eigenlijk schrok, hij is eind april overleden – hij er ook niet voor terug door de Bijbel heen en weer te springen en een citaat hier en daar te plukken.

Coherentie was niet Wilkerson’s kracht maar overrompeling. De waarheid bij Wilkerson sloeg in als een hamerslag, waarna de lezer onderuit ging. Zijn favoriete stopwoord ‘simpelweg’ was zo’n ha- merslag. Een bedwelmender variant was zijn wartaal, die zo draai- erig maakte dat niemand op de been bleef.

Nadeel van deze overtuigingstechnieken is echter hun kortstondig effect. Vandaar dat Wilkerson vijftig jaar elke dag van voren af aan heeft kunnen beginnen.

Na Wilkerson’s overlijden publiceert het familiebedrijf sinds kort zijn nalatenschap. Hoewel, “nalatenschap”? Wilkerson was geen romanschrijver. Er lagen geen complete romans of korte verhalen in zijn kast. Zo was Wilkerson’s werkwijze ook niet. Hij werd ge- commandeerd door de Heilige Geest. In zijn gepubliceerde co- lumns is nooit te lezen geweest “Op bevel van de Heilige Geest pu- bliceer ik vandaag de preek die ik enige maanden terug van Hem moest schrijven”. Wel leest men geregeld: “Ik word door de Geest geleid u….”.

Wilkerson was een man van het kortstondige heden.

Wilkerson’s nalatenschap wekt de indruk uit privé-aantekeningen (bijvoorbeeld een gedicht), kladjes en eerste opzetten te bestaan, misschien afgekeurde ontwerpen. Liet de Geest hem even in de steek? Een vaardige redacteurshand wordt gemist en, meer nog, kritische tweede lezing door de auteur zelf.

De gebreken van de schrijver Wilkerson treden zo sterker naar voren. 

Neem deze week. Drie preken over “onberispelijkheid”. Wat be- weert Wilkerson allemaal wel niet!? 

Voor ik daarop doorga, eerst een misverstand. Bent u bekend met zouteloze, slechtgeklede straatpredikanten? Hun onderpresteren is goed te verklaren vanuit Wilkerson. In plaats van te investeren in een goede voordracht en presentatie, in plaats van aandacht te besteden aan de opbouw van hun preek – spreek een echte domi- nee en u zal merken dat een preek een genre is, met stijlkenmer- ken – menen zij, begeleid door hun ongeoefende gitaristen, dat niet voordracht en preekkunst maar een goddelijke kracht de toehoor- der overtuigt.

Die overtuiging is ook Wilkerson toegedaan: 

Paulus zei “omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de heilige Geest en in grote volheid” (1 Tessalonicenzen 1:5). Zijn gunst brengt de kracht van de Heilige Geest in alles wat u zegt en doet. Uw woorden zullen niet zo- maar op de grond vallen omdat ze de kracht van de Heilige Geest bevatten. Paulus zei dat deze door de Heilige Geest bekrachtigde woorden grote resultaten produceren.

Voor de doorsneelezer draagt enige coherentie van het betoog ech- ter sterk bij aan de overtuigingskracht. En daaraan schortte het de afgelopen dagen nogal bij Wilkerson.

Maandag: ik ben zo bang op mijn negenenzevenstigste! Word ik behouden? Ik vertrouw er maar op!

Woensdag: wie bezeten is van het juiste motief, leeft onberispelijk! Wees bewogen met de Naam en glorie van Jezus en wordt ver- teerd door een immens verlangen Zijn Naam eer aan te doen!

Donderdag: terugkomen op woensdag. Het juiste motief blijkt toch niet het amulet tegen zonde en verzoeking waarvoor de lezer het woensdag hield. Wilkerson geeft tips hoe de eigen zuiverheid en onberispelijkheid te bewijzen. Belangrijkste tip: verklaar uzelf on- schuldig.

Vrijdag (vandaag): Wilkerson haalt het hooggestemde motief van woensdag neer. Hij wijst op de lucratieve aspecten: “God belooft geweldige gunsten voor de onberispelijke gelovige“. Deugdzaam is men echter om niet.

Toch is er wel enige continuïteit. Van alle dagen is Wilkerson’s chantage van gelovigen. Vandaag: als u een werkelijk goed Chris- ten bent, hoort u beroemd te zijn. Niets teruggetrokken leven in de voorstad – beroemd zul je worden!

Sommige Christenen zeggen “Mijn naam kan me niet zoveel schelen. Het maakt mij niets uit wat mensen van me denken; ik wil gewoon een onbekende zijn, een nie- mand. Laat de Heer alle glorie hebben”. En dat klinkt heel nederig maar de Schrift zegt het volgende: “Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud” (Spreuken 22:1). God geeft de rechtvaardigen een goede naam zodat ze deze kunnen gebruiken om Hem in een steeds grotere mate alle eer en glorie te geven!

En

Van David staat er geschreven “Wanneer de vorsten der Filistijnen uitrukten, had David, zo vaak zij uit- rukten, meer voorspoed dan alle dienaren van Saul, zodat zijn naam zeer beroemd werd” (1 Samuel 18:30)

Dus Tuinridder Henk en Eduard, twee depressieve respectievelijk geëxalteerd belerende lezers van het Nederlandse Wilkersonblog, falen onthutsend! Had u ooit van ze gehoord? En wie is de Neder- landse vertaler van de in het Engels schrijvende Wilkerson eigen- lijk?

Of trek het breder: hoeveel beroemde Christenen kent u, buiten de namen van in opspraak geraakte televisiedominees en enkele gebedsgenezers?

Gemakkelijk succes? Wilkerson biedt het aan op een presenteer- blaadje.

U kunt natuurlijk besluiten niet alles serieus te nemen wat David Wilkerson heeft beweerd. Maar dat durft een echte David Wilker- sonvolgeling niet.

Dan verwacht ik op mijn beurt binnenkort van u te horen. Min- stens tweehonderd bekende Nederlanders erbij. Vind Tuinridder Henk mogelijk ook eindelijk een nieuwe vrouw. Ik raad hem wel een andere bijnaam aan. Presentatie doet ertoe, Henk, geloof me!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/09/09/naamsbekendheid-plicht-ware-christen/trackback/

%d bloggers liken dit: