Jezus is wat laat vandaag

 Maar Hij komt.

Vandaag wordt iets meer duidelijk over de motieven van David Wilkerson, in zijn alweer vijfde preek over Zacharia 12:10. Wilker- son is zo’n vriend van Israel die pas tevreden is als de laatste Jood tot het Christendom is bekeerd.

De tekst van Zacharia 12:10:

Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem (..) zal ik ver- vullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste zoon.

Het aangrijpingspunt van Wilkerson: “degene die ze hebben door- stoken”. Sommige Christenen zijn er als de kippen bij om hier “Je- zus” in te vullen. Zo ook Wilkerson.

Wilkerson ziet de huidige Israëliers als tragisch misleid. Ze smeken dagelijks bij de Klaagmuur om de komst van de Messias – terwijl die 2000 jaar geleden al gekomen is! En spoedig terugkomt:

Veel joden verzamelen zich bij de klaagmuur en zijn in tranen en smeken dat hun Messias mag komen. Maar er komt spoedig een dag dat God bij hen de sluier zal wegnemen en ze Jezus zullen kennen zoals Hij is en zullen dan in rouw zijn omdat ze Hem doorstoken hebben!

Hoezo komt die dag spoedig? Zacharia 12:10! Heeft u het woord “zal” niet zien staan! Er staat iets te gebeuren!

NU zal het zijn, meent Wilkerson, die het helaas niet meer kan meemaken, acht maanden dood als hij is – bewijs te meer dat het elk moment gebeuren moet!

Op dit moment doet de Heilige Geest precies dit werk in Israël“, meende hij acht maanden of nog langer terug. De Heilige Geest zou de Israëliërs Jezus als de Messias doen erkennen en in rouw dom- pelen om hun historische schanddaad.

Het zal zo zijn. Dit soort religieus nieuws haalt om een of andere reden de kranten niet, geobsedeerd als die zijn met de maatschap- pelijke problemen veroorzaakt door de religieuze onverdraag- zaamheid van orthodoxe Joden en kolonisten.  

Zelfs Wilkerson’s ogen en oren in Israel rapporteren nog geen reli- gieuze beweging of een merkbaar openbaar rouwbeklag.

one of these days…

Wilkerson’s onverstoorbaar optimisme dwingt bewondering af.

Ten tijde van de brief aan de Hebreeën, in de eerste decennia na Jezus’ verscheiden, twijfelden sommige bekeerde Joden al weer aan hun nieuwe geloof. Waar bleef de voorzegde terugkeer in glo- rierijke luister? Tweeduizend jaar later popelen sommige gelovigen echter krachtig. 

Het is een formidabele prestatie in het een of ander!

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2011/12/13/jezus-is-wat-laat-vandaag/trackback/

%d bloggers liken dit: