Trouwe leden Pinkstergemeente lopen groot gevaar

Juist trouwe leden van Pinkstergemeentekerken gaan vaak verloren.

God heeft een speciaal woord voor trouwe kerkgangers:

Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken” (Spreuken 29:1)

Dat bent onmiskenbaar u! Trouw kerkganger David Wilkerson legt het uit, voor wie de waarschuwing/handreiking mocht hebben gemist:

Wat samen maakt:

“Wie zijn nek verhardt ondanks herhaaldelijk corrigerend onderwijs, wordt opeens ongeneeslijk gebroken” (Spreuken 29:1)

Onopgehelderd blijft het abrupt karakter van de ongeneeslijkheid maar mogelijk betekent het Hebreeuwse woord “opeens” hier “als onvermijdelijk gevolg”.

Als contrast de Nieuwe Bijbelvertaling:

Wie vaak terechtgewezen wordt en toch hardnekkig blijft, wordt plotseling geveld, zonder kans op redding.

Wilkerson vervolgt:

Dit vers vertelt ons eerst dat een verhard hart komt door het herhaaldelijk afwijzen van waarschuwingen en het aan de kant zetten van alle waarheid. Ten tweede vertelt het ons dat na verloop van tijd een dergelijke hardheid onmogelijk wordt om te genezen. Wie zijn deze mensen die deze waarschuwing het vaakst horen? Dit zijn zogenaamde Christenen, mensen die iedere week netjes naar de kerk gaan om te luisteren naar preken vol berisping.

Spreuken 29 noemt allereerst koningen, bijvoorbeeld vers 2 en 4:

Ook andere slechte mensen worden genoemd:

Maar bedoeld zijn zeker ook trouwe Pinkstergemeente-kerkgangers. Niet omdat een van deze Hebreeuwse woorden dit betekent maar omdat het af te leiden is uit het Hebreeuwse “verhard hart”:

U zult zich misschien afvragen “Wat is een hard hart precies?”. Dat is een hart dat vastbesloten is Gods stem niet te gehoorzamen, dat onmogelijk bewogen raakt en immuun is voor alle veroordelingen en waarschuwingen van de Heilige Geest.

Men hoort vurige boodschappen uit de hemel, jazeker. Maar het hart blijft er onbewogen onder.

Sommige heidenen, daarentegen, die nooit een kerk bezochten, genezen wel:

Toen ze het evangelie hoorden en de liefdevolle vermaningen van de Heilige Geest ervoeren, smolten hun harten.

Waarom gebeurt dit niet bij u? Omdat u de leer van David Wilkerson niet perfect navolgt!

U kunt het eenvoudig nagaan. In kerken waar men een rare verbastering van het evangelie preekt, reageert ons hart nauwelijks. Het wordt niet aangesproken door verdraaiingen.

In zulke kerken doet de duivel zijn best bij dwalend gelovigen een nabootsing van vrome gevoelens en gedachten te planten.

Maar in een juiste charismatische gemeente blijft geen hart onbewogen. Horen van Gods Ware Woord is een feest der herkenning!

Maar juist hier kan het misgaan. Harten kunnen vergeefs opspringen en daarna wreed neergeslagen worden, vanaf dan onherstelbaar verhard.

Dat soort dingen gebeurt niet in dorre, voor het geloof verloren kerken:

Een dergelijke hardheid bestaat niet in koude, dode, formele kerken waar het evangelie door de generaties heen volledig corrupt geraakt is. Nee, het wordt altijd gevonden op de plaats waar een zuiver woord gesproken en afgewezen wordt.

Gods raadsbesluiten in deze blijven mysterieus, maar zoveel is zeker:

  • Een dwalend hart is minder risicovol dan een hard.
  • Wie het juiste geloof gevonden heeft, loopt groot risico het weer kwijt te raken. Bent u on- of verkeerd gelovig loopt u dit risico niet. God kan u op het juiste pad leiden, een voorrecht dat trouwe leden van een kerk waar het ware geloof gepredikt wordt, wordt ontzegd.

U zegt nu misschien: ik kan me dus beter pas laat tot het ware geloof bekennen? Maar dat kan u niet, u heeft het nu eenmaal reeds gevonden. U zult de zware weg moeten gaan.

Advertenties

The URI to TrackBack this entry is: https://hogerhoning.wordpress.com/2012/11/06/trouwe-leden-pinkstergemeente-corrupt/trackback/

%d bloggers liken dit: